Main Menu

>>

BookDetail

 ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ 

รวมบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิเคราะห์ถึงการเมืองของประวัติศาสตร์ พยายามชี้ให้เห็นความยอกย้อนของเงื่อนไขบริบทแวดล้อมของการเขียน การใช้ และการรับรู้ประวัติศาสตร์

Published date
: Aug 29, 2018
Publisher
: มติชน
Category
Page
: 123
Rating
:

Available
Only 3 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ 
300 a : Total pages 
123 
520 a : Description 
รวมบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ วิเคราะห์ถึงการเมืองของประวัติศาสตร์ พยายามชี้ให้เห็นความยอกย้อนของเงื่อนไขบริบทแวดล้อมของการเขียน การใช้ และการรับรู้ประวัติศาสตร์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.